An ninh quốc gia là gì? Các biện pháp bảo vệ an ninh quốc gia

An ninh quốc gia việt nam là gì

Video An ninh quốc gia việt nam là gì

An ninh quốc gia là gì? Các biện pháp bảo vệ an ninh quốc gia

An ninh quốc gia là gì? Các biện pháp bảo vệ an ninh quốc gia

Về câu hỏi này, Thư viện luật đã trả lời như sau:

1. An ninh quốc gia là gì?

Theo Điều 3 (1) Luật An ninh quốc gia năm 2004, an ninh quốc gia là sự ổn định và phát triển bền vững của chế độ xã hội chủ nghĩa và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Toàn vẹn lãnh thổ quốc gia.

2. Bảo vệ an ninh quốc gia là gì?

Bảo vệ an ninh quốc gia là phòng ngừa, điều tra, ngăn chặn và đấu tranh với các hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia theo quy định tại Điều 3 Khoản 2 của Luật An ninh quốc gia năm 2004.

3. Các biện pháp bảo vệ an ninh quốc gia

Theo Điều 15 (1) của Luật An ninh Quốc gia năm 2004, các biện pháp bảo vệ an ninh quốc gia bao gồm:

(1) Biện pháp vận động quần chúng:

Biện pháp vận động quần chúng là huy động và sử dụng sức mạnh của cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia bảo vệ an ninh, trật tự theo quy định tại Điều 3 Khoản 1 Nghị định số 06/2014 / nĐ-cp-cp. .

Điều 5 của Nghị định-Luật số 06/2014 / nĐ-cp quy định các biện pháp vận động quần chúng như sau:

– Đề xuất, kiến ​​nghị cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành các chủ trương, quy chế, kế hoạch phù hợp với thẩm quyền để huy động và sử dụng quyền hạn của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nỗ lực bảo tồn. Tạo phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

– Tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, cá nhân nâng cao nhận thức về an toàn, ý thức chấp hành pháp luật, ý thức trách nhiệm và ý thức bảo vệ trật tự, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

– Tổ chức, động viên, hướng dẫn cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia giữ gìn an ninh, trật tự; thành lập phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

– Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc xây dựng, thành lập và hoạt động của các mô hình tổ chức quần chúng, giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở.

(2) Hành động Pháp lý:

Các biện pháp hợp pháp để bảo vệ an ninh, trật tự là cách thức, phương tiện xây dựng, ký kết, gia nhập các điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế và sử dụng các điều ước quốc tế của pháp luật và điều ước quốc tế, bảo vệ an ninh, trật tự theo quy định tại Điều 3, khoản 1 Nghị định số 35/2011 / nĐ-cp.

Các biện pháp pháp lý quy định tại Điều 5 Nghị định số 35/2011 / nĐ-cp như sau:

– Kết hợp các yêu cầu về bảo vệ an ninh và trật tự vào việc xây dựng luật, ký kết và gia nhập các hiệp ước và thỏa thuận quốc tế, đồng thời cải thiện hệ thống.

– Phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi lợi dụng hoạt động lập pháp và hợp tác pháp lý quốc tế vi phạm hệ thống chính trị, kinh tế, văn hóa và xã hội của quốc gia. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

– Sử dụng pháp luật, điều ước quốc tế, thỏa thuận để quản lý quốc gia về bảo vệ an ninh, trật tự và thực hiện các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, điều tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ an ninh, trật tự.

(3) Các biện pháp ngoại giao;

(4) Các biện pháp kinh tế;

(5) Các biện pháp công nghệ;

(6) Các biện pháp nghiệp vụ:

Biện pháp nghiệp vụ là biện pháp công tác do cơ quan chuyên trách bảo vệ an ninh quốc gia thực hiện theo quy định tại Điều 3 (7) Luật An ninh quốc gia năm 2004.

(7) Các biện pháp vũ trang.

4. Nguyên tắc hoạt động để bảo vệ an ninh quốc gia

Điều 5 Luật An ninh quốc gia năm 2004 quy định các nguyên tắc sau đây trong hoạt động bảo vệ an ninh quốc gia:

– Tuân thủ hiến pháp và pháp luật, bảo vệ lợi ích quốc gia, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

– Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đất nước thống nhất quản lý, huy động cả hệ thống chính trị và lực lượng tổng hợp của nhân dân cả nước, lấy lực lượng an ninh cả nước làm nòng cốt.

—— Nhiệm vụ giữ gìn an ninh quốc gia được kết hợp chặt chẽ với nhiệm vụ xây dựng và phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; phối hợp có hiệu quả các hoạt động an ninh, quốc phòng và ngoại giao.

– Chủ động đề phòng mọi âm mưu, hoạt động gây nguy hại đến an ninh quốc gia.

Dữ liệu quốc gia