Mệnh đề chỉ kết quả (Clauses of result)

Mệnh đề chỉ kết quả

Video Mệnh đề chỉ kết quả

Mệnh đề kết quả là mệnh đề phụ dùng để diễn đạt kết quả do hành động của mệnh đề chính tạo ra, hoặc mệnh đề kết quả là mệnh đề bổ sung mệnh đề chính bằng cách xác định kết quả. Một mệnh đề trạng ngữ về kết quả bắt đầu bằng so … that, such … that, hoặc cụm từ như là kết quả. Chúng ta sẽ học cách sử dụng từng mệnh đề dưới đây.

1. so … that (so … so) “so … that” là một cụm từ được sử dụng để diễn đạt kết quả của một sự kiện hoặc hành động. “so … that” thường được dùng với tính từ (adj) và trạng từ (adv). Cấu trúc: s + be + so + adj + that + s + v s + v + so + adv + that + s + v Ví dụ: Bài tập này so khó Điều đó cô ấy không thể. (Bài tập này quá khó đối với cô ấy.) Anh ấy chạy so nhanh Tôi không thể theo kịp. (Anh ấy chạy quá nhanh để tôi theo kịp.) *** Lưu ý: Đối với cấu trúc danh từ “so … that” có nhiều / nhiều / ít / ít trước danh từ để chỉ mức độ . Cấu trúc: s + v + so many / less / much / little + noun + that + s + v Ví dụ: he bring so many food that > Chúng tôi không thể hoàn thành. (Anh ấy mang quá nhiều thức ăn đến nỗi chúng tôi không thể ăn hết.) Họ đã uống so quá nhiều bia họ không thể lái xe. (Họ đã uống quá nhiều để lái xe.)

2. such … that (so … so) “such … that” là cụm từ dùng để diễn đạt kết quả của một sự kiện hoặc hành động. “such … that” được dùng với danh từ (đếm được hoặc không đếm được). Cấu trúc: s + v + such + (a / an) + adj + noun + that + s + v Ví dụ: they are such beautiful watch that strong> Tôi muốn mua tất cả. (Chúng là những chiếc đồng hồ đẹp đến mức tôi muốn mua tất cả.) Đó là so một chiếc bánh khủng khiếp Tôi không thể ăn nó. (Cái bánh này kinh khủng quá, tôi không thể ăn được.)

3. Mệnh đề kết quả bắt đầu bằng kết quả / do đó Mệnh đề kết quả bắt đầu bằng kết quả / do đó, thường ngay sau mệnh đề lý do, theo sau là dấu phẩy. Cấu trúc: s + v. Kết quả là / do đó, + s + v Ví dụ: anh ấy đã trượt kỳ thi. Kết quả là anh ấy đã phải thực hiện bài kiểm tra một lần nữa. (Anh ấy đã trượt bài kiểm tra, vì vậy anh ấy đã phải thi lại.) The Storm was better. Kết quả là chuyến bay đã bị hủy. (Cơn bão trở nên mạnh hơn, vì vậy chuyến bay đã bị hủy.) *** Lưu ý: Bởi vì kết quả có thể được theo sau bởi “of”, có nghĩa là bởi vì, bởi vì (đại diện cho lý do, lý do). Cấu trúc: s + v là kết quả của một danh từ + Ví dụ: Tai nạn xảy ra vì mặt đường trơn. (Tai nạn xảy ra vì đường trơn trượt.)