Thông tư 84/2016/TT-BTC hướng dẫn thủ tục thu nộp ngân sách nhà nước thuế thu nội địa

00/cn/yyyy là gì

1. Quy tắc chung

Thông báo số 84/2016 / tt-btc chỉ đạo việc xác định ngày tính thuế như sau:

– Trường hợp nộp thuế bằng giao dịch điện tử, ngày tính thuế là ngày ngân hàng / hệ thống thanh toán kho bạc ghi nợ và ghi vào tài khoản của người nộp thuế / đại lý. .

– Trường hợp nộp thuế bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản thì ngày tính thuế là ngày ngân hàng / thủ quỹ nhận tiền mặt hoặc ghi nợ từ tài khoản của người nộp thuế / người nộp thuế. và được ghi trên chứng từ được cấp thay cho người nộp thuế / người nộp thuế của …

Thông tư 84 cũng hướng dẫn việc ấn định thuế thông qua cơ quan thu thuế được ủy quyền.

2. Thủ tục thu thuế

Theo đó, Thông tư số 84 của Bộ Tài chính hướng dẫn thủ tục nộp thuế qua giao dịch điện tử, tại quầy giao dịch ngân hàng, cơ quan kho bạc, v.v.:

– Đối với giao dịch điện tử: Người nộp thuế sử dụng tài khoản thuế điện tử do cơ quan thuế cấp để đăng nhập vào Cổng thông tin điện tử của SAT để lập hồ sơ khai thuế. Khai báo loại thuế, thuế và người nộp thuế thay thế, ngân hàng / kho bạc, v.v. Sau đó, Cục Quản lý Nhà nước xác nhận, xác minh tính hợp lệ của các thông tin trên chứng thư nộp thuế điện tử, chứng thực chữ ký điện tử của người nộp thuế, nếu hợp lệ thì gửi lên hệ điều hành của ngân hàng. người nộp thuế được lựa chọn.

– Giao dịch tại ngân hàng thu, ngân hàng thu, tổ chức kho bạc: Người nộp phải lập tờ khai thuế với các thông tin như mẫu, loại thuế, tình trạng tài chính, v.v. Tài khoản kho bạc quốc gia, tên cơ quan quản lý thu, … sau đó ngân hàng thực hiện giao dịch, hoàn thiện hồ sơ thuế, cấp cho người nộp thuế 01 (01) phiếu nộp tiền để nhập vào ngân sách quốc gia. .

3. Xử lý thông tin thu thuế và chuyển số thuế vào tài khoản thu ngân sách nhà nước

Thông tư 84 của Bộ Tài chính quy định việc thanh toán tại ngân hàng nhận phối hợp và không phối hợp, ngân hàng được phép hoặc cơ quan kho bạc. Thông tư 84 / btc quy định một quy trình riêng cho từng giao dịch của một đơn vị, thường là:

Ngân hàng thụ hưởng không phối hợp chuyển tiếp các thông tin sau đến ngân hàng thụ hưởng: tên, mã số thuế, địa chỉ người nộp thuế, tài khoản thu ngân sách quốc gia, tên kho bạc nơi nhận, thu ngân sách quốc gia, tên người thụ hưởng, cơ quan quản lý thu … Và chuyển tiền qua tài khoản kho bạc mở tại ngân hàng nhận tiền.

thông tư 84/2016 / tt-btc có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8 năm 2016.