Annual Return – Tra cứu từ định nghĩa Wikipedia Online

Annual return là gì

Thông tin điều khoản

Định nghĩa – Khái niệm

Tỷ suất lợi nhuận hàng năm ?

Lợi tức hàng năm là lợi tức mà khoản đầu tư mang lại trong một khoảng thời gian, được biểu thị bằng tỷ lệ phần trăm hàng năm trong một khoảng thời gian. Các nguồn lợi nhuận có thể bao gồm cổ tức, tăng vốn và tăng giá vốn. Tỷ suất lợi nhuận hàng năm được đo lường dựa trên số tiền đầu tư ban đầu và là giá trị trung bình hình học, không phải trung bình số học đơn giản.

  • lợi nhuận hàng năm là lợi nhuận hàng năm.
  • Đây là một thuật ngữ được sử dụng trong kinh tế học.

Công thức – Tính toán

Ví dụ về tính toán lợi nhuận hàng năm

cagr = ((giá trị bắt đầu giá trị cuối) ^ (1 năm)) – 1

cagr = tỷ lệ tăng trưởng kép hàng năm

năm = thời gian nắm giữ tính bằng năm

Ý nghĩa-Giải thích

Lợi tức hàng năm có nghĩa là Lợi tức hàng năm.

Một cách thực tế để so sánh hiệu suất đầu tư và tính thanh khoản, đồng thời tính toán lợi nhuận hàng năm trên nhiều loại tài sản, bao gồm cổ phiếu, trái phiếu, quỹ, hàng hóa và nhiều công cụ phái sinh. Quy trình này là một phương pháp được ưa thích và được coi là chính xác hơn lợi nhuận đơn giản vì nó bao gồm các điều chỉnh lãi kép. Các loại tài sản khác nhau được coi là có lợi nhuận hàng năm khác nhau.

Định nghĩa : Lợi tức hàng năm là lợi tức mà khoản đầu tư cung cấp trong một khoảng thời gian, được biểu thị bằng tỷ lệ phần trăm hàng năm có trọng số theo thời gian. Các nguồn lợi nhuận có thể bao gồm cổ tức, lợi tức vốn và tăng giá vốn. Tỷ suất lợi nhuận hàng năm được đo lường dựa trên số tiền đầu tư ban đầu và là giá trị trung bình hình học, không phải trung bình số học đơn giản.

Ví dụ – Cách sử dụng

Giả sử một nhà đầu tư mua một cổ phiếu với giá 20 đô la vào ngày 1 tháng 1 năm 2000. Các nhà đầu tư sau đó đã bán nó vào ngày 1 tháng 1 năm 2005 với lợi nhuận từ $ 35 đến $ 15. Các nhà đầu tư cũng nhận được tổng cộng $ 2 tiền cổ tức trong thời gian nắm giữ 5 năm. Trong ví dụ này, tổng lợi nhuận của nhà đầu tư trong 5 năm là $ 17, hoặc (17/20) 85% so với khoản đầu tư ban đầu. Tỷ suất lợi nhuận hàng năm cần đạt 85% trong 5 năm, dựa trên tỷ lệ tăng trưởng kép hàng năm (cagr) là 13,1%

Các điều khoản tương tự – có liên quan

Bảng điều khoản liên quan đến lợi nhuận hàng năm

  • Tỷ lệ tăng trưởng hàng năm tổng hợp – cagr
  • Lợi nhuận
  • Lãi kép
  • Tăng trưởng liên tục
  • Tổng lợi nhuận hàng năm
  • Lợi nhuận / Lợi tức trong thời gian nắm giữ
  • Lợi nhuận hàng năm (tiếng Anh)

Tóm tắt

Thông tin trên có thể giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ kinh tế tỷ suất sinh lợi hàng năm không? (Hoặc lợi tức hàng năm có nghĩa là gì?) Định nghĩa lợi tức hàng năm ? Cách sử dụng ý nghĩa lợi tức hàng năm / lợi tức hàng năm, ví dụ, sự khác biệt và giải thích. Vào mục từ điển của tratu.com.vn để tìm thông tin về các thuật ngữ kinh tế, nó được cập nhật liên tục