[ICTU] – Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông

Ictu là trường gì

Video Ictu là trường gì

Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông

Địa chỉ: Đường Z115, Chiến thắng Quyết định, Thành phố Thái Nguyên.

Điện thoại: 0208.3846254

Fax: 0208.3846237

Tổng biên tập

pgs.ts phung trung nghia

Điện thoại: 0208.3846254

Email: ptnghia@ictu.edu.vn