Những đặc điểm mới của sự biến đổi về đạo đức, lối sống ở Việt Nam hiện nay

Lối sống của con người là gì

Video Lối sống của con người là gì

Và mọi sự vật, hiện tượng khách quan, đạo đức, lối sống luôn vận động và thay đổi. Thay đổi có thể đi theo hướng phát triển và ngược lại. Việc hiểu rõ các yếu tố và thuộc tính của nó sẽ giúp các cơ quan lãnh đạo, quản lý, giáo dục và mỗi gia đình có cách ứng xử đúng đắn.

Các yếu tố dẫn đến thay đổi về đạo đức, lối sống

Theo cách hiểu chung, đạo đức là tổng thể những khái niệm về cái thiện, cái ác, cái thiện, cái ác, lương tâm, trách nhiệm, hạnh phúc, công lý … và những quy tắc để đánh giá, điều chỉnh hành vi. Giữa cá nhân với xã hội, giữa cá nhân với cá nhân trong xã hội. Nhìn chung, đạo đức là hệ thống các quy tắc, chuẩn mực xã hội để con người điều chỉnh hành vi của mình cho phù hợp với lợi ích của cộng đồng và xã hội.

Là kết quả của đạo đức, khái niệm lối sống phản ánh những hoạt động sống cơ bản của con người vận hành theo các chuẩn mực xã hội và các hệ thống giá trị, trong các điều kiện của hình thái kinh tế. – Một xã hội nhất định. Cụ thể, lối sống là cách sống của con người dưới một hình thái kinh tế – xã hội nhất định, được biểu hiện trên nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống như lao động sản xuất, hoạt động chính trị, sinh hoạt, văn hóa tinh thần, sinh hoạt hàng ngày.

Theo quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lê-nin, đạo đức và lối sống thuộc hình thái ý thức xã hội, là sự phản ánh của tồn tại xã hội, do tồn tại xã hội quyết định. Vì vậy, cũng như mọi sự vật, hiện tượng khách quan, đạo đức và lối sống luôn vận động và thay đổi. Thay đổi có thể đi theo hướng phát triển và ngược lại. Những chuyển biến “đột phá”, “điểm uốn” Trong quá trình hình thành và phát triển đạo đức, lối sống là sự hình thành đạo đức cách mạng và lối sống tương ứng.

Theo triết học Hồ Chí Minh, đạo đức cách mạng là: quyết tâm giúp nhân loại tiến bộ, thoát khỏi áp bức, bóc lột. Đạo đức và lối sống cách mạng được tạo dựng, nuôi dưỡng và phát triển trong cuộc đấu tranh xây dựng các hình thái kinh tế – xã hội xã hội chủ nghĩa. Bên cạnh những bước phát triển mang tính bước ngoặt, đạo đức, lối sống cũng thay đổi theo thời gian và điều kiện cụ thể. Những thay đổi về đạo đức, lối sống chủ yếu chịu tác động của các yếu tố sau: Thứ nhất, xu thế toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế.

Hiện nay, hầu hết mọi người đều xem toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế là xu thế tất yếu. Xu hướng này đã được dự đoán từ lâu – nó được đề cập trong các bài viết của nhiều nhà khoa học, cung cấp cách giải thích sâu sắc và toàn diện về giáo luật Mác-Lênin. Trong Tuyên ngôn Cộng sản, Marx và Engels đã nhấn mạnh bản chất vũ trụ của quá trình sản xuất và lưu thông kinh tế, và do đó, sự phụ thuộc lẫn nhau phổ biến của con người về nhiều mặt trong đời sống tinh thần của họ. Dự báo xu thế phát triển của toàn cầu hoá kinh tế của người sáng lập chủ nghĩa Mác đã thực sự trở thành một xu thế phát triển khách quan trong những năm 1980, có nội hàm và đặc điểm nhất định do sự phát triển mạnh mẽ của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại, đồng thời có những đặc điểm mới.

Hiện nay, toàn cầu hóa chủ yếu được biểu hiện như: thị trường mở rộng, trao đổi hàng hóa ngày càng rộng mở, trao đổi hàng hóa nội khối và quốc tế, giữa các nước, giữa các dân tộc; sự ra đời của nhiều hình thức đầu tư, liên kết, hợp tác sản xuất. Toàn cầu hóa mang thế giới đến gần nhau hơn và được gọi là hội nhập quốc tế. Hội nhập quốc tế là quá trình liên kết các quốc gia, các khu vực với nhau nhằm đạt được các mục tiêu phát triển của từng quốc gia, quốc gia và khu vực thông qua sự tham gia của các tổ chức, thể chế, cơ chế và hoạt động hợp tác quốc tế. Trong thời đại ngày nay, có thể thấy, quá trình hội nhập quốc tế đang phát triển nhanh chóng trên nhiều lĩnh vực, nhiều cấp độ, chiều sâu và toàn diện.

Toàn cầu hoá và hội nhập quốc tế đã tạo ra diện mạo mới của toàn thế giới, hợp tác và cạnh tranh lẫn nhau vì lợi ích quốc gia, dân tộc. Nhờ đó, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, mở rộng giao thương, hợp tác lao động, thu hút đầu tư, du lịch, văn hóa, giáo dục … Tạo cơ hội cho các tầng lớp nhân dân tiếp thu tri thức, tri thức tốt và các giá trị nhân văn. Mặt khác, trong bối cảnh toàn cầu hóa – hội nhập quốc tế, những biến động bất lợi cũng tác động lớn đến đời sống xã hội. Những rủi ro, bất ổn về kinh tế, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội … làm thay đổi đạo đức xã hội, lối sống.

Thứ hai, phát triển kinh tế thị trường.

Mô hình kinh tế thị trường là nấc thang cao của nền kinh tế hàng hóa. Nền kinh tế thị trường đã chứng tỏ được những lợi thế của nó. Nó tạo ra động lực cạnh tranh cho sự phát triển và mở rộng quan hệ giữa các quốc gia, trước hết là quan hệ kinh tế và sau đó là các quan hệ khác như chính trị, văn hoá … hệ thống kinh tế thị trường. Hướng tới sự cởi mở, môi trường thuận lợi cho các quá trình tự nhiên. Gắn kết các cộng đồng và tổ chức trên toàn thế giới.

Ở Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam chủ trương phát huy lợi thế của kinh tế thị trường, phục vụ mục tiêu cao cả là hạnh phúc của mọi người – kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nền kinh tế vận hành đầy đủ, đồng bộ các quy luật của kinh tế thị trường, đồng thời bảo đảm phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa phù hợp với mọi giai đoạn phát triển của đất nước. Đó là nền kinh tế hiện đại và hội nhập quốc tế, do Nhà nước do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo.

Nền kinh tế thị trường luôn tồn tại hai mặt đối lập vừa tích cực vừa tiêu cực đối với đạo đức và lối sống. Dưới tác động to lớn của nền kinh tế thị trường, con người có những biểu hiện tích cực về sự tự tin, sức sống, sức sáng tạo, v.v. Bên cạnh những tác động tích cực, kinh tế thị trường có xu hướng vận hành tự phát, chịu tác động của các quy luật thị trường, dễ nảy sinh các hiện tượng tiêu cực. Sự phân hóa xã hội diễn ra nhanh chóng và sâu sắc nên mâu thuẫn xã hội ngày càng sâu sắc. Mặt khác, cơ chế thị trường đề cao giá trị đồng tiền, lối sống thực dụng, chủ nghĩa cá nhân… đã và sẽ tác động xấu đến đạo đức xã hội.

Trong bối cảnh nền kinh tế thị trường chưa hoàn thiện, Việt Nam đã trải qua những biến động lớn về kinh tế, xã hội và sự “hỗn loạn”, dẫn đến sự “lật đổ” về cơ cấu. Các giai cấp, tầng lớp, nhóm lợi ích, vị trí, lứa tuổi, thế hệ trong xã hội đi kèm với sự khác biệt về xu hướng, định hướng giá trị và lựa chọn giá trị, bao gồm cả giá trị đạo đức và giá trị lối sống.

Thứ ba là cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Theo hiểu biết thông thường, loài người đã trải qua bốn cuộc cách mạng trong lĩnh vực khoa học và công nghệ. Mỗi cuộc cách mạng đều phá vỡ cấu trúc kinh tế và đời sống của toàn xã hội. Hiện nay, thế giới đang trải qua một cuộc cách mạng mới – cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư được mô tả là sự ra đời của hàng loạt công nghệ mới kết hợp mọi kiến ​​thức trong lĩnh vực vật lý, kỹ thuật số và sinh học, ảnh hưởng đến tất cả các lĩnh vực.

Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, một mặt, ảnh hưởng trực tiếp đến xã hội và đời sống con người, làm tăng tuổi thọ, sức khỏe, thể lực và trí tuệ, đồng thời nhân lên trí tuệ, trí tuệ và sức mạnh cơ bắp. Nó ảnh hưởng đến con người và xã hội thông qua công nghệ một cách gián tiếp hơn nhưng mạnh mẽ, nhanh chóng và sâu rộng hơn. Trong cuộc cách mạng công nghiệp hiện nay, các sản phẩm mới, công nghệ mới được tạo ra và đưa vào sản xuất với tốc độ cực kỳ nhanh chóng và mang tính cách mạng, tạo ra những thay đổi to lớn, làm thay đổi đời sống xã hội trong lĩnh vực khoa học và công nghệ. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư sẽ thay đổi con người. Nó sẽ thay đổi bản sắc văn hóa, bao gồm quyền riêng tư, quyền sở hữu, mô hình tiêu dùng, giờ làm việc, mô hình giải trí và phát triển nghề nghiệp, thu nhận kỹ năng, gặp gỡ mọi người và củng cố các mối quan hệ. Một trong những thách thức cá nhân lớn nhất do công nghệ thông tin đặt ra là quyền riêng tư. Thông tin cá nhân sẽ dễ dàng tìm kiếm và tìm thấy. Tương tự như vậy, các cuộc cách mạng trong công nghệ sinh học và trí tuệ nhân tạo đang giúp định nghĩa lại loài người bằng cách giảm bớt những hạn chế hiện tại về tuổi thọ, sức khỏe, nhận thức và năng lượng. Kể từ đó, chúng tôi buộc phải định hình lại ranh giới của đạo đức xã hội và cách sống.

Thứ tư, hội nhập, giao lưu văn hóa.

Hội nhập và giao lưu văn hóa là quá trình giao lưu, chia sẻ và hợp tác với các nước trong khu vực và trên thế giới về các giá trị văn hóa vật chất và tinh thần. Quá trình này có thể cải biến, đào thải những thứ cũ kỹ, lạc hậu, lỗi thời và thay thế bằng những giá trị mới phù hợp với xu thế phát triển của thời đại. Mặt khác, nó cũng đặt ra nhiều thách thức đối với việc bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Các giá trị văn hóa truyền thống của xã hội Việt Nam được hình thành từ hàng nghìn năm nay như: ý thức tự lực tự cường, tinh thần đoàn kết dân tộc, nhân ái, bao dung, cần cù, sáng tạo trong công việc, tế nhị trong ứng xử, giản dị trong cách làm. của cuộc sống. Tuy nhiên, quá trình giao lưu, hội nhập văn hóa đã và sẽ làm suy yếu dần một số giá trị văn hóa dân tộc và hình thành một số giá trị mới. Trong quá trình thích ứng văn hóa, các chuẩn mực hành vi và các giá trị xã hội bị xáo trộn, dẫn đến xung đột giữa các tầng lớp xã hội. Người già ngày càng không thích nghi được với thời đại hiện đại. Đồng thời, giới trẻ bẩm sinh rất năng động, nhạy bén với cái mới, có thể tiếp thu nhanh các khái niệm mới và cách sống mới, cảm thấy thích thú.

Cùng với những yếu tố khách quan, những yếu tố chủ quan nêu dưới đây có thể làm cho quá trình thay đổi đạo đức, lối sống diễn ra theo chiều hướng “tích cực – tiêu cực”, nhanh hơn hoặc chậm hơn.

Thứ năm là ý chí của giai cấp thống trị

Mỗi giai cấp có hệ tư tưởng riêng. Mỗi hệ thống xã hội đều có một hệ tư tưởng thống trị, đồng thời, nhiều hệ tư tưởng khác cùng tồn tại. Trong xã hội có giai cấp, ngoài hệ tư tưởng thống trị, nhiều hệ tư tưởng của giai cấp và giai cấp bị trị cùng tồn tại với mức độ nặng nhẹ khác nhau. Để xác lập địa vị của mình, giai cấp thống trị luôn có ý thức xác lập và duy trì hệ tư tưởng của mình, đây là nhân tố chủ yếu làm thay đổi toàn bộ hệ thống giá trị, đặc biệt là đạo đức. Nhìn chung, giai cấp thống trị thể hiện tư duy tiến bộ, vì lợi ích chung tạo ra hệ giá trị tốt và ngược lại. Đây là bước ngoặt dẫn đến sự tan vỡ của toàn bộ nền văn hóa, đặc biệt là đạo đức và lối sống.

Sáu là, ảnh hưởng của gia đình và xã hội

Trong suốt chiều dài lịch sử, ở hầu hết các quốc gia, gia đình được coi là cái nôi hình thành, giáo dục và nuôi dưỡng nhân cách của con người. Gia đình ngày càng có vai trò quan trọng trong xã hội hiện đại ngày nay. Đối với Việt Nam, gia đình sẽ luôn là mối quan tâm lớn nhất của mọi người và xã hội. Một gia đình được coi là “nhà”. Xây dựng gia đình hạnh phúc cũng chính là vun đắp và lan tỏa tình yêu thương cho mọi người. Gia đình là mối quan hệ huyết thống gắn bó và phụ thuộc vào các thành viên trong gia đình. Từ bao đời nay, gia đình Việt Nam tồn tại và phát triển với những chuẩn mực, giá trị tốt đẹp, góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam, gia đình truyền thống Việt Nam hòa thuận, hiếu thảo, bao dung, trung thành. Như vậy, gia đình và rộng hơn là cộng đồng là “pháo đài” trong sự “va chạm” của các kiểu đạo đức, lối sống. Nó có thể làm chậm hoặc đẩy nhanh những thay đổi trong đạo đức và lối sống của mọi người.

Thứ bảy là, sự lựa chọn của đối tượng, sự chấp nhận

Nói chung, văn hóa, đạo đức, lối sống nói riêng ảnh hưởng đến từng cộng đồng, từng giai cấp, từng giới và mỗi người có mức độ tiếp nhận khác nhau tùy theo đặc điểm riêng của họ. Nói một cách tổng quát, giới trẻ có một sự “nhạy cảm” với sự thay đổi. Người tuổi Tý có tính cách nổi bật là hướng ngoại, năng nổ, yêu lý tưởng, không thích bị ràng buộc bởi những khuôn mẫu nên đôi khi “gặp họa”. Chính vì những đặc điểm này mà giới trẻ rất dễ tiếp thu cái mới và nhanh chóng tiếp thu ảnh hưởng của các tiêu chuẩn mới. Không khó để nhận thấy sự tiếp thu và biến đổi của giới trẻ trong quá trình giao tiếp và hội nhập diễn ra nhanh và mạnh hơn so với các đối tượng khác trong xã hội.

Sự thay đổi về lối sống chung của người Việt Nam và sự thay đổi về giá trị đạo đức, lối sống của giới trẻ ngày nay có thể coi là tổng hòa những biến đổi của xã hội dưới tác động của đổi mới, hội nhập, kinh tế thị trường và kể cả các yếu tố bên trong. chủ đề.

Các tính năng mới của những thay đổi về y tế, hiện đã có mặt tại Việt Nam

Sự thay đổi về đạo đức, lối sống ở Việt Nam hiện nay có những nét mới:

Một là, thay đổi nhanh chóng.

Đạo đức là một hình thái ý thức xã hội. So với tồn tại xã hội, ý thức xã hội có “độ trễ” nhất định. Trong các yếu tố của ý thức xã hội, đạo đức là “bảo thủ” nhất. Thực tế cho thấy, có nhiều quan niệm đạo đức bền vững, “cố thủ” đối với mỗi cá nhân và toàn xã hội. Nhiều ý tưởng đã được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Ngày nay, với nhiều yếu tố khách quan và chủ quan, các quan niệm về đạo đức đang thay đổi nhanh chóng.

Hai, khả năng thay đổi rộng rãi.

Các yếu tố khách quan, đặc biệt là “động lực” kinh tế và sự chấp nhận các nền văn hóa bên ngoài, nhiều quan niệm về đạo đức và lối sống đã thay đổi theo chiều hướng và chiều sâu. Hành vi quan hệ ở gia đình, gia đình và nơi làm việc hầu hết đã thay đổi, và nhiều “quay lưng” đã phát sinh.

Thứ ba, rất khó xác định sự thay đổi.

Cũng chính trong quá trình hội nhập quốc tế và sự “va chạm” giữa các nền văn hóa, sự tiến hóa và “đứt gãy” của các nền văn hóa, nhất là đạo đức, nhất là lối sống diễn ra mạnh mẽ, khó lường. Khá nhiều khái niệm tốt-xấu, đúng-sai bị “biến tướng” và khó hình thành.

là một trong những yếu tố của ý thức xã hội, đạo đức, lối sống bị thay đổi bởi những tác động khách quan và chủ quan. Trong quá trình chuyển đổi này, mỗi cộng đồng, tầng lớp và giới tính có độ trễ hoặc mức độ “biến thiên” khác nhau. Hiểu được các yếu tố chịu trách nhiệm cho sự thay đổi và bản chất của chúng sẽ giúp các chủ thể, đặc biệt là các cấp lãnh đạo, quản lý, các cơ sở giáo dục và mọi gia đình, duy trì và có hành vi đúng đắn đối với các giá trị đạo đức và lối sống trong một thế giới “mở” như ngày nay.

Xây dựng và phát triển các giải pháp về đạo đức, lối sống

Việc hiểu các yếu tố, đặc điểm và xu hướng thay đổi đạo đức và lối sống cho phép hiểu đầy đủ hơn về các giải pháp thiết lập và phát triển đạo đức và lối sống. Các giải pháp đó phải được thực hiện đồng thời và liên tục. Sau đây là các nhóm giải pháp chính:

Một, thể chế hóa các chuẩn mực đạo đức và lối sống.

Một mặt, việc đánh giá các chuẩn mực đạo đức, một lối sống có giá trị và phổ biến trong các cộng đồng dân tộc, mặt khác, xu hướng nghiên cứu và đánh giá các chuẩn mực đạo đức, một lối sống mới đang nổi lên xu hướng. . Trên cơ sở quy định của pháp luật, cơ quan lãnh đạo, quản lý địa phương ban hành các tiêu chuẩn cụ thể hơn, phù hợp với đặc thù của từng vùng, miền. Bên cạnh sự khuyến khích của đạo đức và sự luật hóa các chuẩn mực đạo đức, lối sống sẽ trở thành “hành lang” ràng buộc chủ thể tuân thủ, tạo nên một xã hội tôn trọng pháp luật, đạo đức, lối sống, cho con người sống tốt đời đẹp đạo.

Thứ hai, giáo dục thay đổi và định hình các chuẩn mực đạo đức và cách sống.

Tập trung vào việc giáo dục lý tưởng cao cả, giáo dục tình yêu quê hương đất nước, khát vọng sống hòa hợp với con người và thiên nhiên. Đồng thời, và quan trọng nhất là đẩy mạnh lòng yêu nghề, giáo dục kỹ năng sống (kỹ năng mềm) phù hợp với thời đại mới. Nội dung giáo dục và các tiêu chuẩn đạo đức và lối sống được cộng đồng chấp nhận này phải được truyền thông một cách thích hợp trong tất cả các trường học và trên tất cả các phương tiện truyền thông.

Thứ ba là thúc đẩy thực hành đạo đức và lối sống.

Xây dựng các thể chế, thể chế, tạo “vùng” nơi luật pháp, chuẩn mực đạo đức và lối sống được thực thi trong mọi hoạt động của mọi người, đặc biệt là giới trẻ. Ngay từ những năm tháng đầu đời, hành động của mỗi người phải hướng tới chân, thiện, mỹ. Cách “học ăn, học nói, học gói, học mở” phải được vận dụng và trở thành nền nếp của mọi đứa trẻ. Triết lý “tu hành” của Phật giáo rất có ý nghĩa đối với việc thực hiện các chuẩn mực đạo đức và lối sống.

Thứ tư, xây dựng một môi trường lành mạnh.

Môi trường giáo dục (gia đình, nhà trường và xã hội) cần được xây dựng như một “pháo đài” vững chắc để duy trì và phát triển các chuẩn mực đạo đức và lối sống. Tất nhiên, gia đình, “tế bào” của xã hội, cần được quan tâm xây dựng đặc biệt. Ở đây, các cơ quan liên quan cần quan tâm nhiều hơn đến việc nghiên cứu xu hướng thay đổi của gia đình trong thời đại mới để đưa ra những lý giải khoa học hơn. Trong xây dựng môi trường xã hội, đặc biệt chú trọng xây dựng cộng đồng dân cư trên từng địa bàn cụ thể, kết hợp tiêu chuẩn được cộng đồng dân cư công nhận và tiêu chuẩn thực chất của làng (tổ) văn hóa “gia đình”. Mặt khác, từ các cơ quan lãnh đạo, quản lý vĩ mô đến cơ sở cần tăng cường quản lý, đấu tranh, ngăn chặn kịp thời, chấm dứt sự xâm nhập của các trào lưu tư tưởng, văn hóa phẩm độc hại và các hành vi xấu, có tác động tiêu cực đến tất cả mọi người, đặc biệt là giới trẻ.

Nguyễn Văn Giỏi / tg