Quy định về việc thẩm tra lý lịch của người vào Đảng

Sưu tra lý lịch là gì

Video Sưu tra lý lịch là gì

Trả lời:

Nội dung câu hỏi của bạn Nguyên được hướng dẫn chi tiết tại điểm 3,4 của Hướng dẫn số 01-hd / tw ngày 20 tháng 9 năm 2016 của Ban Bí thư về những vấn đề cụ thể liên quan đến việc thi hành Hiến pháp của Đảng. Cụ thể:

Kiểm tra lý lịch 3.4-Người tham gia

a) Những người yêu cầu kiểm tra lý lịch bao gồm:

– Mọi người tham gia bữa tiệc.

– Cha đẻ, mẹ đẻ, cha đẻ, mẹ đẻ (chồng) hoặc người trực tiếp nuôi mình; vợ hoặc chồng, con đẻ của đảng viên có đủ năng lực hành vi dân sự (sau đây gọi chung là người thân thích).

b) Nội dung đã được kiểm chứng và xác thực

– Đối với người vào đảng: làm rõ lịch sử chính trị, những vấn đề chính trị hiện nay; chấp hành đường lối, nguyên tắc của Đảng, chính sách, pháp luật của dân tộc; phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống.

– Đối với thân nhân: làm rõ những vấn đề chính trị, lịch sử hiện tại; tuân thủ đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của quốc gia.

c) Phương thức xác thực

-Nếu người tham gia đảng có một trong các trường hợp sau đây: cha, mẹ, anh, chị, em ruột, con đẻ và đã khai đầy đủ, rõ ràng trong lý lịch, trung thực theo quy định thì không. xác minh hoặc xác minh là bắt buộc.

Nếu vợ hoặc chồng của đảng viên là đảng viên hoặc có một trong các trường hợp sau đây là đảng viên: cha, mẹ, anh, chị, em ruột và những người có đủ lịch sử đảng viên thì trong sạch, trung thực. theo quy định và một bên vợ hoặc chồng không cần xác minh.

Nếu nội dung chưa rõ thì đề nghị xác minh, xác minh nội dung; sau khi xác nhận của cấp ủy cơ sở (quê quán hoặc nơi ở, công tác), nếu nội dung chưa rõ thì cấp ủy cấp trên xác nhận. cấp ủy trực thuộc tổ chức cơ sở đảng sẽ xác minh Làm việc. xa lạ.

– Đến nay, những nội dung được biết đến trong lý lịch của đảng viên và người thân của họ đang sinh sống và làm việc trong cùng một tổ chức cơ sở đảng (xã, phường, thị trấn …) đã được gửi đến chi bộ. , chi bộ đã chốt hồ sơ, cấp ủy cơ sở kiểm tra, ghi ý kiến, ký tên, đóng dấu vào lý lịch mà không xác minh riêng.

– So sánh lý lịch của một người nhập ngũ với lý lịch được công bố khi người đó nhập ngũ hoặc được tuyển dụng, tuyển dụng. Nếu có nội dung nào chưa rõ thì phải xác minh, làm rõ.

– Nếu tham gia đảng và ra nước ngoài thì đối chiếu với lý lịch quản lý của chi bộ có thẩm quyền trong nước hoặc có giấy xác nhận của cấp ủy quê quán, nơi cư trú. làm việc trong nước.

– Trường hợp thân nhân của đảng viên ở nước ngoài, thì cấp ủy trong đảng bộ có văn bản gửi cấp ủy, cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, nêu rõ nội dung đề nghị đã được xác nhận (thông qua nước ngoài. đảng ủy); nếu tình hình chính trị không rõ ràng thì kiểm tra trách nhiệm quản lý và cơ quan an ninh theo dõi tổ chức.

– Đảng viên và thân nhân của Đảng viên đang làm việc tại các cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức phi chính phủ và doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam, đại diện cấp ủy cơ sở nơi làm việc và cơ quan an ninh có trách nhiệm quản lý, giám sát các tổ chức này điều tra. các vấn đề liên quan đến chính trị của những người này.

d) Trách nhiệm của cấp ủy và đảng viên các cấp

– Trách nhiệm của chi bộ, đảng bộ cơ sở:

+ Kiểm tra các trang lý lịch của đảng viên và đóng dấu giáp lai (cấp ủy không phát biểu ý kiến, cấp ủy cơ sở chưa chứng thực, ký tên, đóng dấu vào lý lịch).

+ Có văn bản đề nghị xác minh lý lịch, lý lịch đến cấp ủy cơ sở hoặc cấp có thẩm quyền, nếu cần chi bộ cử đảng viên đi điều tra. Đảng viên đi xác minh có trách nhiệm báo cáo nội dung với cấp ủy bằng văn bản, và chịu trách nhiệm trước chi bộ về nội dung.

+ Tổng hợp kết quả kiểm tra, ghi nội dung xác nhận vào lý lịch đảng viên, ký tên, đóng dấu.

– Trách nhiệm của cấp ủy cơ sở và các cơ quan yêu cầu xác minh lý lịch:

+ Hướng dẫn chi ủy hoặc bí thư chi bộ (nếu không có chi ủy) và các cơ sở trực thuộc có liên quan xác nhận tư cách thành viên vào lý lịch của ứng viên.

+ Cấp ủy cơ sở nơi đến: Xác minh, ghi rõ lý lịch người xin gia nhập cấp ủy của đảng bộ. Nội dung gia nhập đảng do người xin vào đảng khai trong lý lịch; tập thể cấp ủy hoặc ban thường vụ cấp ủy đã thống nhất nội dung “ý kiến ​​của cấp ủy, tổ chức…” ở phần cuối của “Lý lịch của người xin gia nhập đảng”. Đại diện cấp ủy xác nhận, ký tên, ghi rõ chức vụ vào lý lịch, đóng dấu xác nhận và gửi về cấp ủy cơ sở theo quy định; nếu gửi bằng hình thức công văn thì phải. chậm nhất là 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được công văn yêu cầu điều tra lý lịch. ngày (trong nước), 90 ngày làm việc (nước ngoài).

+ Ban tổ chức cấp dưới trực tiếp lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng cấp trên, trước khi xác nhận lý lịch vào đảng phải kiểm tra lý lịch và nội dung đồng ý.

đ) Chi phí điều tra lý lịch, phí thẩm tra, đi lại của Đảng viên đối với Đảng viên chấp nhận sử dụng ngân sách nhà nước nộp cho Đảng và nhà nước theo quy định hiện hành; trường hợp đơn vị khác có khó khăn về tài chính. Tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc cấp ủy cấp trên cấp kinh phí. /.