Pyotr Ilyich Tchaikovsky – Tiểu sử, hoạt động nghệ thuật của Pyotr Ilyich Tchaikovsky

Trai-cốp-xki là gì

Tên thật: Đang cập nhật

Nghệ danh: Peter Ilyich Tchaikovsky

Ngày sinh: 1840-05-07

Quê quán: Đang cập nhật

Quốc gia: Đang cập nhật

Giải thưởng:

Thông tin khác: